La flota de l’empresa catalana Transports Calsina-Carré, arriba als 1.000 remolcs.

Aquesta flota de remolcs es composa de lones, lones P400 i furgons de xapa, principalment.

El creixement de la flota s’enmarca en una estratègia de potenciament del transport inter-modal, especialment en tren.