Política de Privacitat

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Comprum integración de compras y servicios del sector transporte s.l.
C.I.F.: B66853581
Centre de negocis Concentre
Edifici Leiro, desp. 11.
Ctra. C-17, km 27
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Telèfon: + 34 617 436 039
Correu electrònic: info@comprum.es

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.comprum.es (en endavant, Web Comprum), de què és titular Comprum integració de compres i serveis de el sector transport S.L., (en endavant, Comprum)..
A l’efecte del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, en COMPRUM ens comprometem a assegurar que la seva informació personal es trobi protegida i no s’utilitzi de forma indeguda. Guiats per aquest compromís, COMPRUM passa seguidament a informar (sobre) la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitades.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

En COMPRUM tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder desenvolupar la prestació de serveis contractats i practicar la corresponent facturació. Per això, en desenvolupament de la normativa en matèria de protecció de dades, hem identificat les següents finalitats:

 • Atendre i gestionar adequadament la prestació dels serveis contractats.
 • Oferir una atenció personalitzada als nostres clients i usuaris de la pàgina web, que inclogui canalitzar les seves sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions per a la seva gestió i resolució.
 • Enquestes per millorar els serveis oferts.
 • Estudis de mercat i prospecció comercial, informes d’hàbits de consum, dades estadístiques i tendències de mercat, amb l’objecte de oferir-productes i serveis que puguin resultar del seu interès.
 • Realitzar perfils i anàlisi sobre el comportament dels nostres clients a l’usar les nostres webs o aplicacions.
 • Mantenir-lo informat, sobre els nostres últims productes, ofertes, oportunitats, etc., però només si ens dones el teu consentiment. Pel que fa a el tractament de les teves dades amb fins promocionals o publicitaris, se li facilitarà, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, l’oportú procediment, senzill i gratuït, perquè pugui prestar lliurement el seu consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment i sense cap cost.


PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

COMPRUM únicament tractarà les dades personals que siguin necessaris per a una adequada prestació dels serveis contractats. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i / o contractual, així com durant el temps en què, d’acord amb els terminis legals de prescripció, pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada de la relació jurídica i / o comercial, sense perjudici de que exerceixis el dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de prestació de serveis subscrit amb COMPRUM. La plataforma www.comprum.es comunicarà l’usuari el caràcter obligatori o no de la recollida de dades per a la prestació dels serveis oferts per COMPRUM No omplir les dades obligatòries impedirà prestar aquells serveis vinculats a aquestes dades, alliberant COMPRUM de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis. Així mateix, fonamenten el tractament de les seves dades, el compliment d’obligacions legals, l’interès legítim de COMPRUM (motius de seguretat, millora i desenvolupament dels nostres serveis …) i, en el cas d’enviament de publicitat, el seu consentiment exprés.

 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, l’usuari consent expressament la cessió o comunicació de les dades tractades per COMPRUM a les empreses amb les quals treballa. Així mateix, en la mesura que resulti necessari per al desenvolupament de serveis de seguretat, de comptabilitat, d’auditoria, relacionats amb la tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament de la informació, etc.), les dades tractades per COMPRUM (o part d’ells), podran ser comunicades a terceres parts que, en tot cas, únicament tindran accés a la informació personal que necessiten per dur a terme aquests serveis. Se’ls exigeix ​​que mantinguin en confidencialitat seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra manera que la que els hem demanat. Finalment, les dades tractades per COMPRUM estaran a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, les administracions públiques, jutjats i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del seu tractament.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITEN LES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COMPRUM estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades no siguin ja necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. COMPRUM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el cas de dades personals tractades per mitjans automàtics, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals facilitades per ell mateix. L’exercici d’aquests drets es durà a terme mitjançant comunicació per escrit a: info@comprum.es, adjuntant còpia del seu D.N.I o document identificatiu substitutori. Així mateix, se l’informa que poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Política de Privacitat

QUI ES EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Comprum integració de comprEs y serveis del sector transport s.l.
C.I.F.: B66853581
C/ Calderí s/n Planta 11,
Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona
08028 Barcelona
Teleèfon: + 34 617 436 039
Correu electroònic: info@comprum.es

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.comprum.es (en endavant, Web Comprum), de què és titular Comprum integració de compres i serveis de el sector transport S.L., (en endavant, Comprum)..
A l’efecte del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, en COMPRUM ens comprometem a assegurar que la seva informació personal es trobi protegida i no s’utilitzi de forma indeguda. Guiats per aquest compromís, COMPRUM passa seguidament a informar (sobre) la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitades.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

En COMPRUM tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder desenvolupar la prestació de serveis contractats i practicar la corresponent facturació. Per això, en desenvolupament de la normativa en matèria de protecció de dades, hem identificat les següents finalitats:

 • Atendre i gestionar adequadament la prestació dels serveis contractats.
 • Oferir una atenció personalitzada als nostres clients i usuaris de la pàgina web, que inclogui canalitzar les seves sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions per a la seva gestió i resolució.
 • Enquestes per millorar els serveis oferts.
 • Estudis de mercat i prospecció comercial, informes d’hàbits de consum, dades estadístiques i tendències de mercat, amb l’objecte de oferir-productes i serveis que puguin resultar del seu interès.
 • Realitzar perfils i anàlisi sobre el comportament dels nostres clients a l’usar les nostres webs o aplicacions.
 • Mantenir-lo informat, sobre els nostres últims productes, ofertes, oportunitats, etc., però només si vostè ens dona el seu consentiment. Pel que fa a el tractament de les seves dades amb fins promocionals o publicitaris, se li facilitarà, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, l’oportú procediment, senzill i gratuït, perquè pugui prestar librementesu consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment i sense cap cost.


PER QUAANT TEMPS CONSERVAREMS LES TEVE DADES?

COMPRUM únicament tractarà les dades personals que siguin necessaris per a una adequada prestació dels serveis contractats. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i / o contractual, així com durant el temps en què, d’acord amb els terminis legals de prescripció, pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada de la relació jurídica i / o comercial, sense perjudici de que vostè exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i / o limitació de l’tractament de les seves dades. En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

 

QUINA ES LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de l’contracte de prestació de serveis subscrit amb COMPRUM. La plataforma www.comprum.es comunicarà l’usuari el caràcter obligatori o no de la recollida de dades per a la prestació dels serveis oferts per COMPRUM No omplir les dades obligatòries impedirà prestar aquells serveis vinculats a aquestes dades, alliberant COMPRUM de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis. Així mateix, fonamenten el tractament de les seves dades, el compliment d’obligacions legals, l’interès legítim de COMPRUM (motius de seguretat, millora i desenvolupament dels nostres serveis …) i, en el cas d’enviament de publicitat, el seu consentiment exprés.

 

A QUINS DESTINATARIS COMUNICARAAN LES SEVES DADES?

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, l’usuari consent expressament la cessió o comunicació de les dades tractades per COMPRUM a les empreses amb les quals treballa. Així mateix, en la mesura que resulti necessari per al desenvolupament de serveis de seguretat, de comptabilitat, d’auditoria, relacionats amb la tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament de la informació, etc.), les dades tractades per COMPRUM (o part d’ells), podran ser comunicades a terceres parts que, en tot cas, únicament tindran accés a la informació personal que necessiten per dur a terme aquests serveis. Se’ls exigeix ​​que mantinguin en confidencialitat seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra manera que la que els hem demanat. Finalment, les dades tractades per COMPRUM estaran a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, les administracions públiques, jutjats i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del seu tractament.

 

QUINS SON ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COMPRUM estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades no siguin ja necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. COMPRUM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el cas de dades personals tractades per mitjans automàtics, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals facilitades per ell mateix. L’exercici d’aquests drets es durà a terme mitjançant comunicació per escrit a: info@comprum.es, adjuntant còpia del seu D.N.I o document identificatiu substitutori. Així mateix, se l’informa que poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).